Om PU

Om PU
Verksamhetens inriktning och målsättning är att på ett demokratiskt sätt tillsammans med pingstförsamlingar ekonomiskt stödja och uppmuntra dem i deras barn och ungdomsverksamhet, riktat till åldern 7-25 år. Här kan du läsa grundläggande information om PU.

Demokrati:
PU har en demokratisk grundsyn. Vi vill skapa en miljö där alla har ansvar, rättighet, inflytande och befogenhet i samma utsträckning. Meningsfull verksamhet är det som främjar människans utveckling både som enskild individ och i grupp.

Ideologi:
PU´s ideologi är en kristen människosyn. Människan är en helhet med en ande, kropp och själ. Gud har skapat alla människor till ett liv i utveckling med Jesus som förebild och Han har lagt ner ett behov av en Gudsrelation i människan. Vår ideologi är också jämlikhet för alla, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund, socialskikt, kulturell förmåga eller andlig utrustning. PU vill stödja församlingens verksamhetsaktiviteter inom barn, ungdom, familj, skola och ledare.

Lyfta fram bibeln som gemensam värdering

Bidra till förändrade attityder när det gäller barn och ungdomars inflytande i pingstförsamlingen.

Utbildning:
PU vill uppmuntra församlingen till ledarutbildningar under förutsättning att de för ändamålet budgeterade medel räcker inom ekonomiska ramar.

Informera om nya material och utbildningar för barn, ungdoms och konfirmationsledare.

Ge bästa möjliga service i form av kunnighet och tillmötesgående vid deras olika projekt.

PU´s syfte:
PU´s syfte är att stödja och stimulera Pingstförsamlingarnas olika verksamheter bland barn och ungdom.

Ge bidrag till olika satsningar inom Skaraborgs län.

Arbeta för bättre kommunikation och information till våra församlingar genom personliga besök.

Presentera de nya bidragsregler och övriga nyheter och se till att det fungerar i församlingarna

Bistå med olika material och hjälpmedel från vår materialbank

Främja samordning av barn och ungdoms satsningar inom regionen.

Övrigt:
PU vill arbeta för en organisationsutveckling för att hitta tydligare och bättre uppläggning av PU´s verksamhet, så att PU i högre grad motsvarar behovet hos barn, ungdomar, ledare och familjer i församlingarna.